بایگانی مقالات

نشریه حاضر زیر نظر انجمن علمی مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ می رسد و تمامی مقالات پذیرفته شده در این نشریه تحت حمایت مادی و معنوی این نهاد، در صورت هر گونه تغییر در اعضای نشریه و تغییردر سایت نشریه، فایل های مربوطه بایگانی و حفظ خواهند شد

اشتراک گذاری