تعهد اصالت اثر

پژوهشگران گرامی می بایست  فرم تعهد اصالت اثر موجود در این صفحه را به همراه دستنوشته خود ارسال نمایند. بدیهی است که تکمیل و ارسال این فرم به منزله این است که  مقاله مزبور در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی و یا کنفرانس های داخلی و خارجی منتشر نشده است.

اشتراک گذاری