هزینه انتشار

این نشریه تحت حمایت مادی و معنوی انجمن علمی مهندسی معدن و دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چاپ می رسد. هزینه ارسال و چاپ مقالات در این نشریه با هدف ترویج علم رایگان می باشد.

اشتراک گذاری