فرایند داوری مقالات و دستورالعمل های داوری

این مجله مقالاتی را میپذیرد که دارای یافته های جدید در زمینه پزشکی و علوم زیستی باشند. تمامی مقالات در تمامی زمینه ها باید برای اطمینان از کیفیت مطالب، پروسه داوری همسان را طی نمایند.
این پروسه به این صورت است که مقاله بعد از سابمیت توسط نویسنده، از نظر برخی موارد اولیه مانند معتبر بودن منابع، مصادیق سرقت ادبی، کیفیت تصاویر، ارجاع به جداول و تصاویر در متن اصلی، کامل بودن اطلاعات نویسندگان و برخی موارد دیگر چک میگردد و در صورت وجود هرگونه مشکل به نویسنده برگشت داده میشود تا آنرا تصحیح نماید. اما اگر مقاله عاری از هرگونه مشکل باشد توسط سردبیر مجله وارد پروسه داوری همسان یا Peer Review خواهد شد. در این پروسه سردبیر چند داور را به عنوان داوران اصلی و چند داور را نیز به عنوان داوران رزرو انتخاب مینماید. داوران اصلی دعوتنامه ای را از طریق ایمیل دریافت میکنند که به آنها اطلاعات لازم برای داوری مقاله را میدهد. هر داور مجاز است پس از دریافت دعوتنامه نسبت به پذیرش یا رد آن اقدام نماید، اما اگر داوری دعوتنامه ارسالی از سوی مجله را پذیرفت موظف است که در طی مدت زمان مشخص شده داوری را به اتمام برساند. هر داور باید یکسری سوالات را که در قالب یک پرسشنامه است، درمورد مقاله پاسخ دهد. بعد از آن داور میبایست کامنت های خود در مورد مقاله را در باکس موردنظر آن قرار دهد و در انتها نیز بایستی تصمیم نهایی خود در مورد مقاله را عنوان نماید.
کامنت هایی که داوران محترم بر روی مقاله میگذارند باید با یک آهنگ مودبانه و آکادمیک همراه باشد. این کامنت ها با اشاره به نقاط قوت مقاله آغاز میشود و نکاتی که نویسنده به خوبی در مقاله رعایت نموده است برای وی مشخص نمایید. در ادامه بر نقاط ضعف مقاله برای نویسنده مشخص شده و در انتها نیز تصمیم نهایی خود در مورد مقاله که میتواند پذیرش (قابل چاپ در مجله)، رد و درخواست اصلاحات میتواند باشد.
اگر داوری دعوتنامه ارسالی از سوی سردبیر یک مجله را قبول نکند یا در مدت مقرر به دعوتنامه پاسخ ندهد یا دعوتنامه را قبول کند ولی در مدت مقرر داوری را به اتمام نرساند به طور خودکار از روند داوری آن مقاله کنار گذاشته شده و یکی از داوران رزرو به جای ایشان قرار میگیرد.
بعد از اینکه تعداد مناسبی داور بر روی یک مقاله داوری انجام دادند به طوریکه سردبیر آن مجله قادر به اخذ تصمیم نهایی برای آن مقاله باشد، سردبیر تصمیم نهایی را در مورد مقاله اتخاذ کرده و این تصمیم به صورت یک ایمیل برای نویسنده مسئول و نویسنده سابمیت کننده مقاله ارسال میگردد.

اشتراک گذاری