روشهای فرآوری تنگستن


خلاصه مقاله

فلز تنگستن به علت ویژگیهای منحصر به فرد خود، دارای مصارف متعددی در صنایع گوناگون است و به عنروان یکری از فلزات اساسی در صنایع کاربردی محسوب میشود. محدودیت دسترسی به منابع تنگستن با عیار بالا، موجب شده اسرت تا علاوه بر تلاش برای دستیابی به فرآیندهایی با بازدهی بالاتر برای استحصال فلز تنگستن از کانیهای اصلی آن )شئلیت و ولفرامیت( ٬ بازیافت قراضه ها و پسماندهای حاوی تنگستن بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گیرد. در این بر ین، هرچند فرآیندهای کانه آرایی نقش مهمی در پرعیارسازی تنگستن و حذف کانیهای نامطلوب ایفا میکنند، ولی فرآینرد اصلی فرآوری تنگستن روشهای هیدرومتالورژی است. اگرچه روش های پیرومتالورژی نیز در مواردی به عنروان فرآ ینرد اصلی و یا کمکی نقش بسزایی در این زمینه ایفا میکنند، ولی کماکان نتای مطلوب از طریق فرآیندهای هیدرومتالورژی حاصل می شود. فرآیندهای نوین نظیر فرآینردهای مکانوشریمیایی نیرز در کنرار روش هرای هیردرومتالورژی بره منظرور استحصال تنگستن مورد استفاده قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

تنگستن، هیدرومتالورژی، مکانوشیمیایی، بازیافت، شئلیت، ولفرامیت

روشهای فرآوری تنگستن


نویسندگان

امیرمحمد وزیری

ایمیل: Amv.me@aut.ac.ir
وابستگی سازمانی: دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن٬ فرآوری ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روشهای فرآوری تنگستن


منابع

  • [1] بارانی بیرانوند، کیانوش؛ حیدره، سعید؛ "بررسی روش­های تولید فلز تنگستن از سنگ معدن کم عیار تنگستن"، همایش ملی پژوهش­های کاربردی در علوم شیمی، زیست­شناسی، زمین شناسی، دوره دوم، 1393.
  • [2] Sutaone, A.T; Raju, K.S.; "Physical separation processing of bulk Tin – Tungsten pre concentration into individual constituents for commercial applications", International mineral processing congress (IMPC), 9, p.p. 7-12.
  • [3] Hedayati, H.; Noaparast, M.; Shafaei, S.Z; "Application of gravity separators for enrichment of south Chah-Palang tungsten ore", International journal of mining and geology engineering, Vol. 50, No.1, p.p. 1-12, June. 2016.
  • [4] Gurmen, S.; Timur, S.; Duman, I.; "Acidic leaching of scheelite concentrate and production of hetero-poly tungstate salt", International journal of mining and geology engineering, 50, No.1, p.p. 1-12, June. 2016..
  • [5] Chen, M.; Li, Z.; Li, X,; "Mechanochemically extracting tungsten through caustic processing of scheelite by controlling calcium dissolution", International journal of refractory metals and hard materials, 58, p.p. 211-215, 2016.
  • [6] Jung, Woo-Gwang; "Recovery of tungsten carbide from hard material sludge by oxidation and carbothermal reduction process ", journal of refractory industrial and engineering chemistry, 20, p.p. 2384-2388, 2014.

 

 

روشهای فرآوری تنگستن


نحوه ارجاع دادن

ونکور

وزیری ا. روشهای فرآوری تنگستن. فصل‌نامه بلور. 2017; 19(38):23-28


آپا

وزیری, ا. (2017). روشهای فرآوری تنگستن. فصل‌نامه بلور, 19(38), 23-28.


شیکاگو

امیرمحمد وزیری "روشهای فرآوری تنگستن". فصل‌نامه بلور 19, شماره. 38 (2017).

روشهای فرآوری تنگستن


اشتراک گذاری

بر روی آیکون شبکه اجتماعی که می‌خواهید این مقاله را در آن به اشتراک بگذارید کلیک کنید.