ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل سینگولاریتی


خلاصه مقاله

ناهنجاریهای ژئوشیمیایی محصول فرآیندهای مختلف طبیعی و مصنوعی هستند و الگوهای پیچیدهای نشان میدهند. مدلسازی این الگوهای ناهنجار نیازمند توجه همزمان به ویژگیهای این الگوها یعنی (الف) توزیع آماری، (ب) توزیع فضایی، (ج) شکل هندسی، (د) خودتشابهی و ثابت بودن مقیاس و (ه) پیچیدگی؛ میباشد. برخلاف روشهای سنتی که فقط به توزیع آماری نمونهها توجه میکنند، روشهای فرکتال/ مولتیفرکتال معمولاً تمامی موارد مذکور را به غیر از پیچیدگی الگوها، در شناسایی ناهنجاری-های ژئوشیمیایی در نظر میگیرند. به منظور مشارکت پیچیدگی الگوهای ناهنجار ژئوشیمیایی در مدلسازی و تشخیص این ناهنجاریها، روش سینگولاریتی (تکینگی) توسعه داده شدهاست. در این مطالعه، کاربرد این روش در شناسایی و تفکیک ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی ضعیف منطقه اهر تشریح شدهاست.به مسائل زیست محیطی ناشی از عملیات معدنکاری یکی از ملزومات معدنکاری نوین است. ارائه طرح بستن و بازسازی برای زمینهای معدنکاری شده یکی از اقدامات معدنکاران برای کاهش اثرات منفی زیست محیطی و اجتماعی ناشی از عملیات معدنکاری است.

کلمات کلیدی

ناهنجاریهای ژئوشیمیایی؛ سینگولاریتی؛ اثرات چندمتغیره ژئوشیمیایی

ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل سینگولاریتی


نویسندگان

عباس مقصودی

ایمیل: a.maghsoudi@aut.ac.ir
وابستگی سازمانی: استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد پارسا

ایمیل: m.parsasadr@aut.ac.ir
وابستگی سازمانی: دانشجوی دکتری مهندسی معدن ٬ اکتشاف ٬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل سینگولاریتی


منابع

 • [1] Carranza, E.J.M., Geochemical anomaly and mineral prospectivity mapping in GIS. Handbook of Exploration and Environmental Geochemistry. 11. Elsevier, 2008.
 • [2] Zuo, R., Wang, J., Fractal/multifractal modeling of geochemical data: A review. Journal of Geochemical Exploration DOI: 10.1016/j.gexplo.2015.04.010. 2015.
 • [3] Shuguang, Z., Kefa, Z., Yao, C., Jinlin, W., & Jianli, D., Exploratory data analysis and singularity mapping in geochemical anomaly identification in Karamay, Xinjiang, China. Journal of Geochemical Exploration DOI: 10.1016/j.gexplo.2014.12.007. 2015.
 • [4] Cheng, Q., Mapping singularities with stream sediment geochemical data for prediction of undiscovered mineral deposits in Gejiu, Yunnan Province, China.Ore. Geology Reviews 321, 314-324.‏
 • [5] Jamali, H., Mehrabi, B., Relationships between Arc maturity and Cu-Mo-Au porphyry and related Epithermal mineralization at the Cenozoic Arasbaran magmatic belt. Ore Geology Reviews 65, 487-501. 2015.
 • [6] Parsa, M., Maghsoudi, A., Yousefi, M., Sadeghi, M. Prospectivity modeling of porphyry-Cu deposits by identification and integration of efficient mono-elemental geochemical signatures. Journal of African Earth Sciences 114, 228-241. 2016.
 • [7] Parsa, M., Maghsoudi, A., Yousefi, M., Sadeghi, M., Recognition of significant multi-element geochemical signatures of porphyry Cu deposits in Noghdouz area, NW Iran. Journal of Geochemical Exploration 165, 111-124. 2016.
 • [8] Parsa, M., Maghsoudi, A., Ghezelbash, R., Decomposition of anomaly patterns of multi-element geochemical signatures in Ahar area, NW Iran: A comparison of U-spatial statistics and fractal models. Arabian journal of Geosciences 9, 1-16. 2016.
 • [9] Filzmoser, P., Hron, K., Reimann, C., The bivariate statistical analysis of environmental (compositional) data. Science of the Total Environment 408, 4230–4238. 2010.
 • Aitchison, J., Greenacre, M., Biplots of compositional data. Applied Statistics 51, 375-392. 2002.
 • [10] Maghsoudi, A., Yazdi, M., Mehrpartou, M., Vosoughi, M., Younesi, S., Porphyry Cu-Au mineralization in the Mirkuh Ali Mirza magmatic complex, NW Iran. Journal of Asian Earth Sciences 79, 932-941. 2014.

 

ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل سینگولاریتی


نحوه ارجاع دادن

ونکور

مقصودی ع, پارسا م. ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل سینگولاریتی. فصل‌نامه بلور. 2017; 19(38):3-6


آپا

مقصودی, ع., & پارسا, م. (2017). ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل سینگولاریتی. فصل‌نامه بلور, 19(38), 3-6.


شیکاگو

عباس مقصودی, و محمد پارسا "ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل سینگولاریتی". فصل‌نامه بلور 19, شماره. 38 (2017).

ارتقای قابلیت پیشبینی ناهنجاریهای چندعنصره ژئوشیمیایی با تحلیل سینگولاریتی


اشتراک گذاری

بر روی آیکون شبکه اجتماعی که می‌خواهید این مقاله را در آن به اشتراک بگذارید کلیک کنید.